Ang Makapangyarihang Diyos ay ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Pakikinig sa Mga Salita ng Makapangyarihang Diyos, Pagkilala sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Tinatanggap natin ang lahat ng naghahanap ng katotohanan na pumarito at maghanap.

Talaan2

Nagpapakita ng mga post na pinagbukud-bukod ayon sa kabuluhan para sa query Pagbubunyag ng Katotohanan. Pinagbukud-bukod ayon sa petsa Ipakita lahat ng mga post
Nagpapakita ng mga post na pinagbukud-bukod ayon sa kabuluhan para sa query Pagbubunyag ng Katotohanan. Pinagbukud-bukod ayon sa petsa Ipakita lahat ng mga post

2020-08-11

May Paraan upang Lutasin ang Kayabanga

Xiaochen Lunsod ng Zhengzhou, Probinsiya ng Henan

Nakamamatay na kahinaan ko ang kayabangan. Madalas ko dating ipakita ang aking mayabang na disposisyon, laging iniisip na mas mahusay ako kaysa sa ibang tao. Lalo na nang inayos ko ang mga artikulo o nakipag-usap ako sa aking kasosyo tungkol sa trabaho, lagi akong mayabang at hindi nakikinig nang may pagpapakumbaba sa ibang mga opinyon. Ang kawalan ko ng kakayahang makipagtulungan nang may pagkakasundo sa mga kasosyo ko ang madalas magdulot ng mga problema sa trabaho. Kinausap ako ng mga kapatid tungkol sa usaping ito nang maraming beses, at madalas din akong nagbabasa tungkol sa paglalantad ng Diyos sa mayabang na kalikasan ng mga tao. Pero dahil hindi ko pa nakakamit ang tunay na pagkakaunawa sa sarili kong kalikasan at diwa at hindi ko rin tunay na makamuhian ito, nawawalan ako ng kontrol tuwing mahaharap ako sa naaayong kapaligiran. Pagkaraan, makararamdam din ako ng pagkainis, pero dahil hindi na ito maibabalik, ang tangi ko na lang magagawa ay patuloy na subukang unawain ito. Kaya nangyari ito nang paulit-ulit. Pakiramdam ko ay lubos akong napapahiya at walang magawa.

2020-07-21

Pinatototohanan mo na sa mga huling araw, ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol at pagdadalisay sa tao, kaya paano ba talaga hinahatulan, dinadalisay at inililigtas ng Diyos ang tao?

Sagot:

Lahat ng kasalukuyang naghahanap at sumisiyasat sa totoong daan ay gustong maintindihan kung paano isinasagawa ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Nagpahayag ang Makapangyarihang Diyos ng maraming salita hinggil sa aspetong ito ng katotohanan. Basahin natin ang ilang sipi ng salita ng Makapangyarihang Diyos.

2017-11-01

Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan

buhay, Diyos, katotohanan, pag-ibig, Panginoong Jesus,

Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan


    Lungsod ng Xiaojing Heze, Lalawigan ng Shandong


   Sa bawat pagkakataong nakita ko ang mga salita ng Diyos na tumatawag sa atin upang maging matatapat na tao at magsalita nang tumpak, naisip ko, "Wala akong problema sa tumpak na pagsasalita. Hindi ba't ito ay pagtawag lamang sa isang ispada na ispada at pagsasabi sa mga bagay bilang sa kung ano ang mga ito? Hindi ba’t madali iyan?

2017-07-31

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan


buhay, Iglesia, Jesus, katotohanan, pag-asa

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan


Ang gawain ng mga huling araw ay upang pagbukud-bukurin ang lahat ayon sa kanilang uri, upang tapusin ang plano sa pamamahala ng Diyos, sapagka’t ang oras ay malapit na at ang araw ng Diyos ay nakárátíng na. 

2018-04-08

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan


Cristo, Diyos, katotohanan, pag-asa, pananampalataya,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan


Ang gawain ng mga huling araw ay upang pagbukud-bukurin ang lahat ayon sa kanilang uri, upang tapusin ang plano sa pamamahala ng Diyos, sapagka’t ang oras ay malapit na at ang araw ng Diyos ay nakárátíng na. Dinadala ng Diyos ang lahat ng nakapasok sa Kanyang kaharian, iyon ay, lahat ng naging tapat sa Kanya hanggang sa katapusan, tungo sa kapanahunan ng Diyos Mismo. 

2017-08-28

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Magpakailanmang Mamumuhay sa Loob ng Kanyang Liwanag


Diyos, pag-ibig, Iglesia, katotohanan, buhay,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Magpakailanmang Mamumuhay sa Loob ng Kanyang Liwanag


 Ang substansya ng paniniwala sa Diyos ng karamihan ng tao ay ang paniniwala sa relihiyon: Ang mga ito ay hindi kayang umibig sa Diyos, at maaari lamang sundin ang Diyos tulad ng isang robot, hindi magawang tunay na maghangad para sa Diyos o sambahin Siya. 

2017-05-14

Ang Tagumpay o Pagkabigo ay Depende sa Daan na Tinatahak ng Tao



 buhay, Diyos, katotohanan, Kristo, pananampalataya,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Tagumpay o Pagkabigo ay Depende sa Daan na Tinatahak ng Tao


Karamihan sa mga tao ay naniniwala sa Diyos alang-alang sa kanilang hantungan sa hinaharap, o para sa pansamantalang kaluguran. Para sa mga hindi sumasailalim sa kahit anong pakikitungo, ang paniniwala sa Diyos ay alang-alang sa pagpasok sa langit, upang magkamit ng mga gantimpala. Ito ay hindi upang magawang perpekto, o para gampanan ang tungkulin ng isang nilalang ng Diyos.

2019-03-09

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano pinadadalisay at inililigtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang sangkatauhan?


Biblia, katotohanan, Diyos, buhay, Tagapagligtas,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano pinadadalisay at inililigtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang sangkatauhan?


Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“At kung ang sinomang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka't hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kaniya'y hahatol sa huling araw” (Juan 12:47-48).

2020-02-27

Mga Patotoo sa Kaligtasan: Tanging ang Pagmamahal ng Diyos ang Tunay


Xiaodong    Lalawigan ng Sichuan

Sinabi ng Diyos, “Ang sambayanang Tsino na naging tiwali sa loob ng libu-libong taon ay nagpatuloy na sumulong hanggang ngayon. Ang lahat ng uri ng mga mikrobyo ay patuloy na lumalawak at kumakalat sa bawat dako gaya ng salot; sa pagtingin lamang sa mga kaugnayan ng mga tao ay sapat upang makita kung ilang mikrobyo ang nasa mga tao. Sukdulang napakahirap para sa Diyos na paunlarin ang Kanyang gawain sa lugar na gayong kahigpit ang pagkakasara at nahawaan-ng-mikrobyo.

2017-08-25

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos

pag-asa, Diyos, Iglesia, katotohanan, buhay,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos     


   Makalipas ang ilang libong taon ng kasamaan, ang tao ay naging manhid at mapurol ang pag-iisip, isang demonyong kumakalaban sa Diyos, hanggang sa ang pagiging mapanghimagsik ng tao ay naitala sa mga aklat ng kasaysayan kung saan hindi man lang kayang isalaysay nang buo ng tao ang kaniyang mga mapag-alsang gawi— sapagkat ang tao ay talagang pinasama na nang husto ni Satanas, at nailigaw na ni Satanas na anupa’t hindi na malaman saan siya tutungo.

2019-05-21

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin

Ebanghelyo, Jesus, katotohanan, buhay, pananampalataya,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin


Xiao Rui Siyudad ng Panzhihua, Lalawigan ng Sichuan

Noong nangangaral ako ng ebanghelyo nakasalamuha ko ang mga pinuno ng sekta na nagdadala ng huwad na pagsaksi upang lumaban at mangulo, at tumawag sa pulisya.

2020-03-10

Mula sa Salita ng Makapangyarihang Diyos, Natagpuan Ko ang Direksyon ng Aking Buhay



Ako ay si Novo, Ako ay isang Pilipino. Mula pagkabata ko, naniwala ako sa Diyos kasama ang aking ina. Nagsisimba ako kasama ang aking mga kapatid para makinig sa mga sermon. Kahit na naniwala ako sa Panginoon nang maraming taon, naramdaman ko na para akong isang hindi mananampalataya. Sa aking puso, pinag-iisipan ko kung paano kumita ng mas maraming pera at magkaroon ng mas magandang buhay sa buong araw.

2020-09-25

Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan

Ni Xiaoyun, Tsina

Ako ay isang dating opisyal ng hukbong-sandatahan. Isang araw noong 1999, ipinangaral ng isang Koreanong pastor ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa akin. Dahil sa aking taimtim na pagsisikap, di-nagtagal ay ako ang naging tuon sa pagsasanay ng pastor at ng kanyang pangunahing katulong. Noong tag-araw ng 2000, nagpunta ang pastor sa Yunnan para sa isang maikling pagmimisyon sa tag-araw kasama ang mahigit sa isang dosenang estudyante sa kolehiyo mula sa Korean Gospel Church. Hindi inaasahan, natakot dito ang gobyernong CCP.

2019-01-13

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Punong Salita

biyaya, Diyos, Jesus, katotohanan, pananampalataya,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Punong Salita


Bagaman maraming tao ang naniniwala sa Diyos, kakaunti ang nakakaunawa kung ano ang kahulugan ng pananampalataya sa Diyos, at kung ano ang dapat nilang gawin upang makasunod sa puso ng Diyos.

2019-06-02

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Matatanggap ba natin ang Panginoon sa pikit-matang pag-iingat sa mga huwad na Cristo at pagtangging hanapin at siyasatin ang pagpapakita at gawain ng Panginoon?

Iglesia, Panginoon, katotohanang, buhay, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Matatanggap ba natin ang Panginoon sa pikit-matang pag-iingat sa mga huwad na Cristo at pagtangging hanapin at siyasatin ang pagpapakita at gawain ng Panginoon?


Kaugnay na mga Talata sa Biblia:

"Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia" (Pahayag 2-3).

"Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit" (Mateo 5:3).

2019-03-13

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

Banal na Espiritu, Jehovah, Jesus, paniniwala, Cristo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?


Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Sa bawat panahon, ang Diyos ay magsisimula ng bagong gawain, at sa bawat panahon, magkakaroon ng bagong simula ang mga tao. Kung ang tao ay susunod lamang sa mga katotohananna "ang Jehovah ang Diyos" at "si Jesus ang Kristo," na mga katotohanan na nagagamit lamang sa isang panahon, sa gayon ang tao ay hindi makakasabay sa gawain ng Banal na Espiritu, at mawawalan ng kakayahang magkamit ng gawain ng Banal na Espiritu.

2019-03-24

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang kaibhan sa pagitan ng mga salitang ipinahayag ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya at ng mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?

Biyaya, Panginoong Jesus, Diyos, Ebanghelyo, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang kaibhan sa pagitan ng mga salitang ipinahayag ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya at ng mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?


Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17).

“At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem” (Lucas 24:47).

2018-03-31

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Kabuluhan ng Gawain ng Diyos ng Mga Pagsubok at Pagpipino.

Diyos, pag-ibig, buhay, pananampalataya, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Kabuluhan ng Gawain ng Diyos ng Mga Pagsubok at Pagpipino.



      Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

   Sa harap ng kalagayan ng tao at sa kanyang saloobin tungo sa Diyos, ang Diyos ay gumawa ng bagong gawain, pinahihitulutan ang tao na taglayin pareho ang kaalaman ukol sa at pagkamasunurin tungo sa Kanya, at kapwa pag-ibig at patotoo. 

2020-03-08

Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo



Huanbao    Lungsod ng Dalian, Lalawigan ng Liaoning

Magmula nang magsimula akong manampalataya sa Makapangyarihang Diyos, palagi kong hinangaan ang mga kapatid na makatatanggap sa personal na ministeryo ni Cristo, na makaririnig sa Kanyang mga sermon sa sarili nilang mga tainga. Sa aking puso, naisip ko kung gaano kamangha-mangha sana kung isang araw sa hinaharap ay maririnig ko ang mga sermon ni Cristo, siyempre mas lalo pang kamangha-mangha ang makita Siya. Subalit nitong mga huling araw, sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang pagbabahagi, taos-puso kong naramdaman na hindi ako karapat-dapat na makita si Cristo.

2017-10-20

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Isang Taong Nagkakamit ng Kaligtasan ay Yaong Nakahandang Isagawa ang Katotohanan

buhay, Iglesia, Jesus, katotohanan, Banal na Espiritu,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Isang Taong Nagkakamit ng Kaligtasan ay Yaong Nakahandang Isagawa ang Katotohanan

Noon pa man, ang pangangailangan ng pagkakaroon ng isang maayos na buhay iglesia ay nababanggit sa mga sermon. Kaya bakit ang buhay ng iglesia ay hindi pa umuunlad at kagaya pa rin ng dating bagay? Bakit walang isang ganap na bago at naiibang paraan ng pamumuhay? Magiging angkop ba para sa isang tao ng dekada nobenta na mabuhay kagaya ng isang emperador ng nakaraang panahon?