Ang Makapangyarihang Diyos ay ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Pakikinig sa Mga Salita ng Makapangyarihang Diyos, Pagkilala sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Tinatanggap natin ang lahat ng naghahanap ng katotohanan na pumarito at maghanap.

Talaan2

Nagpapakita ng mga post na pinagbukud-bukod ayon sa kabuluhan para sa query Mga Salita ng Cristo ng mga Huling Araw. Pinagbukud-bukod ayon sa petsa Ipakita lahat ng mga post
Nagpapakita ng mga post na pinagbukud-bukod ayon sa kabuluhan para sa query Mga Salita ng Cristo ng mga Huling Araw. Pinagbukud-bukod ayon sa petsa Ipakita lahat ng mga post

2019-04-23

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kailangang maunawaan ng isang tao na lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan

patotoo, pananampalataya, Espiritu, buhay, Cristo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kailangang maunawaan ng isang tao na lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan


VII. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao na ang Inihahatid Lamang ng Cristo ng mga Huling Araw ang Daan tungo sa Buhay na Walang Hanggan

2. Kailangang maunawaan ng isang tao na lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan.

2019-12-30

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Panimula

pananalig sa Diyos, Ebanghelyo, salita ng Diyos, Jesus,

Panimula


Sa Kanyang gawain sa mga huling araw, napakarami nang salitang ipinahayag ang Makapangyarihang Diyos na naisama sa aklat na: Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Ang aklat na ito ay napakaraming nilalaman, at napakahalaga at lubhang mahalaga ito sa kaalaman ng mga tao tungkol sa gawain ng Diyos, sa disposisyon ng Diyos at sa Kanyang diwa.

2019-01-02

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano uunawain na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay?

Diyos, Banal na Espiritu, Jesus, Cristo, katotohanan


Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano uunawain na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay?


Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

   "Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios" (Juan 1:1-2).

   "At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan"(Juan 1:14).

2019-03-13

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

Banal na Espiritu, Jehovah, Jesus, paniniwala, Cristo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?


Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Sa bawat panahon, ang Diyos ay magsisimula ng bagong gawain, at sa bawat panahon, magkakaroon ng bagong simula ang mga tao. Kung ang tao ay susunod lamang sa mga katotohananna "ang Jehovah ang Diyos" at "si Jesus ang Kristo," na mga katotohanan na nagagamit lamang sa isang panahon, sa gayon ang tao ay hindi makakasabay sa gawain ng Banal na Espiritu, at mawawalan ng kakayahang magkamit ng gawain ng Banal na Espiritu.

2020-03-19

Mga patotoo't karanasan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pagtuklas sa Misteryo ng PaghatolNi Enhui, Malaysia

Ang pangalan ko ay Enhui; Ako ay 46 na taong gulang. Nakatira ako sa Malaysia, at 27 taon na akong nananampalataya sa Panginoon. Noong Oktubre 2015, lumipat ako sa isang lungsod para magtrabaho. Ang mga kasamahan ko ay mayroon nang Facebook, na ginagamit nila para sa pagcha-chat, paghahanap ng mga bagong kaibigan, at pagpo-post. Nang makita nila na wala akong Facebook, ginawan nila ako nito, at unti-unti kong natutuhan kung paano mag-online at gamitin ito. Kapag may oras ako, tinitingnan ko ang mga pino-post ng ilang mga kapatid na lalaki at babae sa Panginoon at ibinabahagi ko ang mga ito at nila-like ang mga ito. Kung minsan nagpo-post ako tungkol sa pagbibigay-papuri sa Panginoon o ibinabahagi ang biyaya ng Panginoon sa mga tao sa aking friends group. Talagang kasiya-siya ang bawat araw.

2019-09-18

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Kaligtasan ay Maaari Lamang Makamtan sa Pamamagitan ng Pananalig sa Makapangyarihang Diyos

Jesus, biyaya, katotohanan, Buhay na Walang Hanggan, pagkakatawang-tao ng Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Kaligtasan ay Maaari Lamang Makamtan sa Pamamagitan ng Pananalig sa Makapangyarihang Diyos


Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao, dinala Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Sa panahon ng mga huling araw, ang Diyos ay muling naging katawang-tao, at nang Siya’y naging katawang-tao sa panahong ito, tinapos Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at dinala ang Kapanahunan ng Kaharian. 

2017-09-17

Debosyonal na Assistant ng Cristiano | Ang Panimulang App ng Iglesia ng Makapangyarihang DiyosDebosyonal na Assistant ng Cristiano | Ang Panimulang App ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos


Ang Makapangyarihang Diyos ay ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos!

2020-05-25

Paano Ako Muntik nang Maging Hangal na DalagaNi Li Fang, China

Noong taglagas ng 2002, si Sister Zhao na mula sa aking denominasyon, ang Iglesia ng Katotohanan, ay isinama sa aking tahanan ang kanyang pamangking si Sister Wang, para sabihin sa akin ang magandang balita tungkol sa pagparito ng Panginoon. Matapos ang ilang araw na pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at pakikinig sa detalyadong pagbabahagi ni Sister Wang, naunawaan ko na, mula sa paglikha ng daigdig hanggang sa ngayon, ang Diyos ay nagampanan na ang tatlong yugto ng gawain upang iligtas ang sangkatauhan.

2020-05-17

Ang Paggising ng Isang Nalinlang na EspirituNi Yuan Zhi, Brazil

Ipinanganak ako sa isang maliit na lungsod sa Northern China at noong 2010, sumunod ako sa mga kamag-anak ko sa Brazil. Dito sa Brazil, may nakaibigan akong isang Kristiyano na isinama ako sa iglesia upang makinig ng ilang sermon, pagkaraan ng tatlong pagbisita ay wala pa rin akong natutuhan. Naging abala talaga ako sa trabaho pagkatapos niyon, kaya hindi na ako bumalik ulit sa iglesia hanggang sa isang araw noong Hunyo 2015, minsan pa akong isinama ng kaibigan ko sa iglesia.

2017-07-08

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan

buhay, Cristo, Diyos, Jesus, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan


Ang daan ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng kahit na sino lang, ni hindi rin ito madaling makamtan ng lahat. Dahil ito sa ang buhay ay maaari lang magmula sa Diyos, na ibig sabihin, ang Diyos Mismo lang ang may taglay ng sangkap ng buhay, walang ibang daan ng buhay kung wala ang Diyos Mismo, sa gayon ang Diyos lang ang pinanggagalingan ng buhay, at ang walang hanggang umaagos na bukal ng buhay na tubig ng buhay.

2019-11-04

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?


Cristo, relihiyon, mga Kristiyano, katotohanan, Diyos,

Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?


Mahigit nang 20 taong ginagawa ni Cristo ng mga huling araw ang Kanyang gawain sa mainland China, gawaing lubusang nagpayanig sa iba’t ibang sekta ng relihiyon. Ang pinaka-nakapagtatakang tanong para sa komunidad ng mga relihiyon sa panahong ito ay: Karamihan sa mga pastor at elder sa komunidad ng mga relihiyon ay nagawa na ang lahat para hatulan at atakihin ang Kidlat ng Silanganan sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan tulad ng pagkakalat ng tsismis at paninira sa Kidlat ng Silanganan.

2019-07-23

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Biblia, Ebanghelyo, Jesus, katotohanan, relihiyon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw


Tuwing may naririnig silang nagsasalita tungkol sa ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, maraming kapatid sa loob ng iglesia ang hindi nakakarinig at ayaw mangahas na tanggapin ang sinabi dahil nagulat sila sa kagila-gilalas na tsismis. 

2017-10-06

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos

Jesus, naniniwala, Pedro, realidad, Salita ng Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos

  
Binibigkas ng Diyos ang Kanyang mga salita at ginagawa ang Kanyang gawain ayon sa iba’t-ibang mga kapanahunan, at sa iba’t-ibang kapanahunan, bumibigkas Siya ng iba’t-ibang mga salita.

2020-09-25

Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan

Ni Xiaoyun, Tsina

Ako ay isang dating opisyal ng hukbong-sandatahan. Isang araw noong 1999, ipinangaral ng isang Koreanong pastor ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa akin. Dahil sa aking taimtim na pagsisikap, di-nagtagal ay ako ang naging tuon sa pagsasanay ng pastor at ng kanyang pangunahing katulong. Noong tag-araw ng 2000, nagpunta ang pastor sa Yunnan para sa isang maikling pagmimisyon sa tag-araw kasama ang mahigit sa isang dosenang estudyante sa kolehiyo mula sa Korean Gospel Church. Hindi inaasahan, natakot dito ang gobyernong CCP.

2019-06-05

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia


Biblia, Jehova, Kasulatan, Langit, patotoo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia


Ang pinakamaraming inihula sa loob ng Kasulatan ay ang gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Binabanggit sa Kasulatan ang paglalapat ng paghatol ng Diyos sa may halos dalawang daang lugar; maaaring sabihin na hinulaan nilang lahat na isasakatuparan ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo sa mga huling araw. 

2019-03-24

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang kaibhan sa pagitan ng mga salitang ipinahayag ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya at ng mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?

Biyaya, Panginoong Jesus, Diyos, Ebanghelyo, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang kaibhan sa pagitan ng mga salitang ipinahayag ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya at ng mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?


Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17).

“At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem” (Lucas 24:47).

2020-08-23

Ano ang likas na katangian ng problema ng hindi pagkilala ng tao sa mga katotohanang ipinahayag ni Cristo? Ano ang mga bunga ng hindi pagtrato ng tao kay Cristo bilang Diyos?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito. Nguni’t dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. … Ang sa Dios ay nakikinig ng mga salita ng Dios: dahil dito’y hindi ninyo dinirinig, sapagka’t kayo’y hindi sa Dios” (Juan 8:44–47).

2020-03-10

Mula sa Salita ng Makapangyarihang Diyos, Natagpuan Ko ang Direksyon ng Aking BuhayAko ay si Novo, Ako ay isang Pilipino. Mula pagkabata ko, naniwala ako sa Diyos kasama ang aking ina. Nagsisimba ako kasama ang aking mga kapatid para makinig sa mga sermon. Kahit na naniwala ako sa Panginoon nang maraming taon, naramdaman ko na para akong isang hindi mananampalataya. Sa aking puso, pinag-iisipan ko kung paano kumita ng mas maraming pera at magkaroon ng mas magandang buhay sa buong araw.

2020-10-11

Pagtakas mula sa “Lungga ng Tigre”


Ni Xiaoyou, China

Ako si Xiaoyou at ako ay 26 taong gulang. Dati akong Katoliko. Noong maliit pa ako, sumama ako sa aking ina sa simbahan para dumalo sa Misa, magbasa ng Biblia, mangumpisal at tumanggap ng Komunyon. Masyadong masigasig ang aking ina sa kanyang pananampalataya. Madalas siyang nagbibigay ng pagkain at iba pang mga bagay sa simbahan mula sa aming bahay, at nagbibigay rin siya ng pera. Gustung-gusto ng mga pinuno ng simbahan at mga madre ang aking ina.

2019-09-24

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Pinagmumulan ng Kasaganaan ng Kidlat ng Silanganan

katotohanan, pag-ibig sa Diyos, Panginoon, Panginoong Jesus, Sino ang Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Ang Pinagmumulan ng Kasaganaan ng Kidlat ng Silanganan


Sa bawat pagkakataon na mababanggit ang Kidlat ng Silanganan, maraming mga kapatid sa Panginoon ang nakadarama ng pagkalito: Bakit kaya habang ang relihiyosong komunidad sa kabuuan ay lalong nagiging mapanglaw at malala, habang ang bawat denominasyon ay lalo pang binabantayan at nagigingkonserbatibo sa pagkondena at pagtataboy sa Kidlat ng Silanganan, ang Kidlat ng Silanganan ay hindi lamang nagiging hindi mapanglaw at hindi umuunti, kundi dumadaluyong na tulad ng hindi mapigilang mga gumugulong na alon, na lumalaganap sa iba’t ibang panig ng mainland China?