Ang Makapangyarihang Diyos ay ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Pakikinig sa Mga Salita ng Makapangyarihang Diyos, Pagkilala sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Tinatanggap natin ang lahat ng naghahanap ng katotohanan na pumarito at maghanap.

Talaan2

2020-10-09

Ang Pakikinig Mabuti sa Tinig ng Diyos Ay ang Susi sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon

Kung nais mo na mas malaman pa, ikaw ay malaya na mag-iwan ng komento sa ibaba o kontakin kami sa Messenger

Ito’y iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag: "Narito Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo Ko" (Pahayag 3:20). Sabi ng Makapangyarihang Diyos, "Yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbigkas ng Diyos—sapagka’t kung saan man naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos, at kung saan man naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan man naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos, at kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay."

mula sa "Ang Salita'y Nagpakita sa Katawang-tao"

Mula dito, makikita natin na sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, bibigkas Siya ng Kanyang mga salita upang kumatok sa ating mga pintuan. Kung nais nating salubungin ang Panginoon, ang susi ay makinig mabuti sa tinig ng Diyos, at sa pamamagitan lamang nito maaari nating masalubong ang Panginoon at dumalo sa piging kasama Niya. Ngayon, ang Panginoon ay bumalik na, at Siya ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw. Binibigkas Niya ang Kanyang mga salita at ginagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos. Ang lahat ng mga Kristiyano na nakarinig ng balitang ito at pagkatapos ay mapagpakumbabang naghanap at nagsiyasat ay nasalubong ang Panginoon at na-rapture sa harap ng trono ng Diyos. Sa kabaliktaran, ang mga nakakarinig ng tinig ng Diyos ngunit tumatanggi na maghanap at mag-imbestiga ay hindi masasalubong ang Panginoon. Sa puntong ito, sabik ka bang umaasa na mapakingan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Tagapagligtas? Ang pahinang "Ang Tagapagligtas ay Nakabalik Na" ay makakatulong sa iyo na masalubong ang Panginoon sa lalong madaling panahon.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento